ਹੱਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ (ਕਵਿਤਾ)

(ਸੁਆਮੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਹੱਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ’:

(ਸੁਆਮੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ' ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ 'ਹੱਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ'