‘ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਤਣਗੇ’ – ਕਵਿਤਾ- (ਆਡੀਉ/ਵੀਡੀਉ) Punjabi Poem

Here is the audio/video of Amrit Pal Singh ‘Amrit’s Punjabi poem ‘Jadon Oh Paratange‘..

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਤਣਗੇ‘ ਦੀ ਆਡੀਉ/ਵੀਡੀਉ…