Category Archives: Punjabi Short Comments

ਜਗਤ ਸਭ ਮਿਥਿਆ

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਜਗਤ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨਾਈ ॥੨॥੧॥
(ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ).

ਜਗਤ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ‘ਸੁਪਨੇ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏ? ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਅਣਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੁਪਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ । ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ‘ਮਨ’ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਾਣ ਲਿਆ । ਇਸੇ ਕਾਰਣ, ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਾ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ-ਭਰਪੂਰ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੂਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ । ਕੇਵਲ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਮਨ ਡਰ ਗਿਆ, ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ । ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਡਰ, ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ।

ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਹਾਰਿ

ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਪਰਤੱਖ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਇਸ ‘ਹਾਰ’ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ‘ਹਾਰ’ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਣ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ ।”

ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਹਾਰਿ ॥ ਜਬ ਹਮ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖੁ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੈ ਮਾਰਿ ॥੧॥
(੫੨੭, ਮਹਲਾ ੪, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ।

– ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਾ ਮਨ

(ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’)

ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ । ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ‘ਆਸ’ ਜਾਂ ‘ਉਮੀਦ’ ਹੈ । ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ‘ਬੇਉਮੀਦੀ’ ਜਾਂ ‘ਨਿਰਾਸਤਾ’ ਹੈ । ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ‘ਖ਼ੁਸ਼ੀ’ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਬੇਉਮੀਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਹ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਪਿਆ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ।

ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ।

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ । ਗ਼ਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਗ਼ਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ।

ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਗ਼ਮ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਸੁੱਖ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ । ਕਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਕਦੇ ਗ਼ਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ।

ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ । ਕਦੇ ਮਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਗ਼ਮ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ।

ਕਬਹੂ ਜੀਅੜਾ ਊਭਿ ਚੜਤੁ ਹੈ ਕਬਹੂ ਜਾਇ ਪਇਆਲੇ ॥
(੮੭੭, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ)।

ਬੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੋ

(ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’)

ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ । ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ?

ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਖ ਨੂੰ ਮੋਹਲੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ । ਧਰਮ/ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਏਗਾ ਹੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ: –

ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਕਬੀਰ ਚਾਵਲ ਕਾਰਣੇ ਤੁਖ ਕਉ ਮੁਹਲੀ ਲਾਇ ॥
ਸੰਗਿ ਕੁਸੰਗੀ ਬੈਸਤੇ ਤਬ ਪੂਛੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੨॥
(੯੬੫, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ)।

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲਖ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਛੋਹ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦਾਗ਼ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਬੇਹਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਤ ਦੀ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ (ਪਤਿਤ) ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਬਲਕਿ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :-

ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਐ ਭਾਗਿ ॥
ਬਾਸਨੁ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤਉ ਕਛੁ ਲਾਗੈ ਦਾਗੁ ॥੧੩੧॥
(੧੩੭੧, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ)।

ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਬੇਅਰਥ

(ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’)

ਬੱਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਮੁਕਾਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਬਚਪਨ ਖੇਲ-ਕੁੱਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ । ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਧਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ।

ਬਚਪਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਖੇਲ-ਕੁੱਦ ਵਿੱਚ । ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਗਈ ਕੰਮ-ਧੰਧਿਆਂ ਵਿੱਚ । ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਨਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ । ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ।

ਬਾਲ ਜੁਆਨੀ ਅਰੁ ਬਿਰਧਿ ਫੁਨਿ ਤੀਨਿ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨਿ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨੁ ॥੩੫॥
(੧੪੨੮, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ)।